Roosterwijzigingen

A1A      wo1   En (smi) in B14

A1B      wo4   Lb (smt) in A2 

HA1D     wo7-8 vrij           

HA1E     wo4   En (hzl) in B20

HA1F     wo6   Bi (bsc) in B19

HA1F     wo7-8 vrij           

TH1H     wo1   vrij           

TH1H     wo3  In (akk) in C1

TH1H    wo6   vrij

TH1J     wo4   Gs (lnd) in C8 

TH1J     wo7   vrij           

TH1K     wo8   vrij           

HA2F     wo1-2 vrij           

HA2F     wo7   vrij           

TH2J     wo7   vrij           

TH2K     wo7   En (rdd) in B19

T3A      wo3   Ma (gev) in A2 

T3A      wo8   vrij           

T3B      wo7   vrij           

H3A      wo7   vrij           

H3B      wo2   vrij           

H3B      wo3   Ne (svl) in B6 

H3B      wo7   vrij           

H3D      wo3   Bi (sbs) in C3 

A3C      wo3   vrij           

A3D      wo6   vrij           

T4A      wo7   vrij           

T44GS    wo8   vrij           

T45DI    wo6   DI (mor) in Zs 

T46BI    wo4   BI (kon) in C12

H4C      wo3   Ne (kln) in Zs 

H4D      wo6   Ne (kln) in Zs 

H43EN    wo4   EN (fnc) in Zs 

A44CAE   wo1   CAE (fnc) in Zs

A47BI    wo8   BI (lnn) in Zs 

H5A      wo2   En (fnc) in Zs 

H5C      wo2   Ne (kln) in Zs 

H51MO    wo4   MO (brt) in F1 

H57BI    wo3   BI (vrn) in C4 

A52DU    wo1   DU (wij) in Zs 

A54IN    wo7   IN (mor) in Zs 

A57EN    wo5   EN (fnc) in Zs 

A5ZGTH   wo8   GTH (wij) in Zs

A67EN    wo3   EN (fnc) in Zs 

bg3Dub   wo5   Dub (wij) in Zs

bg3Enc   wo6   Enc (fnc) in Zs

bg3Mwija wo2   Mwij (wij) in Zs

bg3Nea   wo1   Nea (kln) in Zs

bg3Nec   wo4   Nec (kln) in Zs

bg3Ned   wo5   Ned (kln) in Zs


AFWEZIG WOENSDAG 21 FEBR

BLA - WIJ - MAA - LMB - FNC

===========================

 

 

A1A     do6   Ak (ber) in A5 

A1B     do3   En (vmr) in B10

A1B     do6   *inv           

HA1C    do7   Ne (cri) in C5 

HA1D    do2   En (afr) in B13

HA1D    do3   Gs (lnd) in C10

HA1D    do4   Ne (svl) in B6 

HA1D    do5   *inv           

HA1E    do6   Bo (hve) in GZ4

HA1E    do7   Ak (ber) in A5 

HA1F    do6   Ne (cri) in C5 

TH1K    do5   Ne (wsg) in B4 

TH1K    do6   Lf (rik) in C6 

TH1K    do7   vrij           

A2B     do3   In (akr) in C2 

A2B     do7   vrij           

HA2D    do8   Ne (rlf) in A2 

HA2F    do3   Ne (svl) in B6 

HA2F    do4   Wi (zou) in C6 

HA2F    do6-8 vrij           

HA2G    do7   *inv           

HA2G    do8   Ak (raa) in A3 

TH2I    do4   *inv           

TH2I    do6   Ne (kel) in A4 

TH2K    do8   vrij           

TH2L    do4   En (vmr) in B11

TH2L    do6   *inv           

T3B     do5   Ec (bgr) in MP3          

H3B     do7   Ne (svl) in C18

H3C     do5   vrij           

H3C     do6   Ne (svl) in C17

H3C     do7   Gs (sas) in C8 

H3D     do3   Wi (zou) in C6 

H3D     do7   Ak (raa) in A3 

H3E     do6   Ne (wsg) in C11

H3E     do7   vrij           

A3C     do7-8 vrij           

A3D     do6   Ak (raa) in A3 

A3D     do7   Ne (rlf) in A2 

T4A     do6-8 Ml (dko) in B5 

T4B     do6-8 Ml (hfs) in B4 

T4C     do6-8 Ml (pmn) in B3 

T41GS   do7   vrij           

T41WI   do6   vrij           

T45DI   do8   vrij           

T46EC   do5   vrij           

H4B     do4-5 Lo (hve) in GZ1

H4F     do6   Ne (rkk) in Zs 

A44EC   do4   EC (bsr) in Zs 

H51EC   do2   EC (bsr) in Zs 

H56EC   do3   EC (bsr) in Zs 

A5A     do2   Ne (kln) in Zs 

A53AK   do5   AK (maa) in Zs 

A55AK   do4   AK (maa) in Zs 

A68AK   do3   AK (maa) in Zs 

bg4Ckvb do7   Ckvb (dko) in Zs

bg4Ina  do4   Ina (mor) in Zs

bg4Inb  do7   Inb (mor) in Zs