Ouderraad

De Ouderraad van het ds. Pierson College is het platform voor wederzijdse informatie-uitwisseling tussen ouders en school, het bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders en school en gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleiding.Bijeenkomsten

De Ouderraad komt ongeveer acht keer per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten zijn openbaar. Enkele onderwerpen van de agenda: schoolplan, schoolbeleid, buitenschoolse activiteiten, ‘passend onderwijs’, veiligheid.

De Ouderraad organiseert daarnaast jaarlijks één  thema-avond, waarvoor alle ouders van het ds. Pierson College worden uitgenodigd, waarbij een deskundige een avondvullend programma verzorgt en ouders een actieve rol hebben.


Ouders betrekken bij de school en in het bijzonder bij de Ouderraad.  Dat is het doel van de themagedeelten en de thema-avonden die de Ouderraad organiseert.

Vergaderingen van de Ouderraad kunnen beginnen met een themagedeelte. We nodigen dan een intern deskundige uit om een bepaald onderwerp nader te belichten. Dit kan gaan over een vak, de bovenbouw, de koers van de school of bijvoorbeeld mediation.


Lid worden?

Het zal u duidelijk zijn dat voor al deze activiteiten mensen nodig zijn. Misschien dat u, als ouder,  een bijdrage aan het werk van de Ouderraad wilt leveren. Aan het begin van het schooljaar kunt u kennis maken met de leden van de Ouderraad. Indien u wilt meedenken en meewerken, kunt u zich aanmelden. Eerst gewoon eens komen kijken en praten, kan natuurlijk ook. U bent altijd van harte welkom!


Dhr. B. van Schaijk is secretaris van de Ouderraad en wilt u nadere informatie, dan  kunt u contact opnemen via e-mail.  Notulen van de bijeenkomsten van de ouderraad, kunt u ook via deze weg opvragen.