Hoe werken wij

Van mentor tot rector

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling. Mentoren hebben, net als alle docenten, zitting in een leerjaargebonden afdelingsteam, waar de afdelingsleider verantwoordelijk voor is. De dagelijkse leiding van de school berust bij de directie, bestaande uit de rector-bestuurder en de directeur Onderwijs & Ontwikkeling. 

Onze schoolgids is de Piersongids (2022-2023).

Uiteraard is er ook een bestuursverslag. Op de eerste schooldag krijgt uw zoon/dochter de Wegwijzer mee, waarop kort praktische informatie vermeld staat. Regelmatig brengen wij ook een Piersonbulletin uit.


Raad van Beheer

Het ds. Pierson College heeft een Raad van Beheer, waarin bestuur en toezicht van de school geregeld is op basis van de landelijke Code Goed Onderwijsbestuur. De Raad bestaat uit vijf toezichthouders en de rector-bestuurder en vormen samen het bevoegd gezag en zien toe op het strategisch beleid van de school, de onderwijsresultaten, de ontwikkelingen op de diverse beleidsterreinen, identiteit, huisvesting en financiën.  De rector-bestuurder is verantwoordelijk  voor het dagelijks bestuur van de school.

 

De dagelijkse leiding

De dagelijkse leiding is in handen van de directie, die bestaat uit:

dhr. L. Schoonwater, rector-bestuurder

mw. T.M. van Zinnen, directeur Onderwijs & Ontwikkeling

 

Afdelingsleiders 

De afdelingsleiders zijn samen met hun team verantwoordelijk voor de leerlingen en het onderwijs in de betreffende afdeling en hebben de leiding over de dagelijkse gang van zaken:

leerjaar 1:                     mw. S. Donker

leerjaar 2:                     dhr. M. van den Broek

vmbo-t3/4:                  dhr. W. J.H.M. IJsseldijk

havo-3 en vwo-3:     dhr.  drs. F.P. Vermunt

havo-4/5:                      mw.  V. Bevers

vwo-4 t/m 6:               dhr. F. Klumpers (waarnemend afdelingsleider)


Leerlingbegeleiders 

De leerlingbegeleider krijgt te maken met leerlingen die absent zijn (geweest), vragen of problemen hebben in de voortgang van hun schoolloopbaan of zich bij herhaling niet aan de regels en afspraken houden. De leerlingbegeleider werkt samen met de mentor en afdelingsleider in de begeleiding van leerlingen:

leerjaar 1:                      mw. C. Linders

leerjaar 2:                      dhr. D. Sterken             

vmbo-t3/4:                   mw. M. van den Bosch 

havo-3 en vwo-3:      mw. M. Coonen 

havo-4/5:                       mw. A. Stefanowicz 

vwo-4 t/m 6:                mw. J. Peters


Andere contactpersonen

Zoekt u iemand anders? Bijvoorbeeld de decaan, vakdocent of mentor? Typ op deze website, rechtsboven in de zoekfunctie,  het betreffende woord. Contact met andere medewerkers van het ds. Pierson College kunt u opnemen via het algemene nummer 073- 6442929 en het e-mailadres info@pierson.nl.


Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad wordt gevormd door gekozen vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. Conform de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS), worden belangrijke besluiten voor advies of goedkeuring voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad.

Zo kunnen de diverse geledingen invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken op school. Verder kan de raad op eigen initiatief alle zaken betreffende de school met de schoolleiding bespreken en advies geven. Wij hebben ook een ouderraad en een leerlingenraad.


Extra ondersteuning

Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig, op school, of misschien daarbuiten en al dan niet tijdelijk. Om optimale ondersteuning te kunnen bieden, hebben we naast de mentoren ook een coördinator leerlingondersteuning,  een pedagogisch medewerker en ambulante begeleiders.  Er is ook een opvanglokaal; De Lift, waar leerlingen tijdelijk in een kleinschalige, rustige omgeving kunnen leren met begeleiding van een pedagogisch medewerker. Onze leerlingbegeleiding en ondersteuning gaat uit van  het zogenoemde Passend Onderwijs. Het doel is dat álle leerlingen een passende onderwijsplek krijgen in het regulier onderwijs. 

Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs de Meierij. De opdracht van het samenwerkingsverband is om ervoor te zorgen dat alle leerlingen in het voortgezet onderwijs in deze regio Passend Onderwijs krijgen. De gezamenlijke ambitie van de scholen binnen het samenwerkingsverband is om, bij het vormgeven van hun onderwijs, uit te gaan van de kracht en mogelijkheden van de leerling. Er wordt gestreefd naar maximale talentontwikkeling en de beste kans op succesvol doorstromen naar vervolgonderwijs of arbeid.
Om Passend Onderwijs voor elkaar te krijgen wordt er binnen de regio nauw samengewerkt met alle betrokkenen (scholen, ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, hulpverleners etc). Passend Onderwijs is namelijk alleen maar mogelijk als we het SAMEN DOEN.
Meer informatie over het samenwerkingsverband de Meierij is te vinden op www.demeierij-vo.nl.

Het onderwijsondersteuningsplan van de school is gerelateerd aan het ondersteuningsplan van SWV de Meierij. 


Externe samenwerking

We slaan een brug naar het regionale bedrijfsleven voor stages, LOB (loopbaan- oriëntatie en begeleiding), projectopdrachten, maatschappelijke stages en gastdocenten. Ook onderhouden we intensieve contacten met mbo, hbo en wo.


ORION en DOVO

Ds. Pierson College werkt in ORION-verband samen met 10 andere zelfstandige VO-besturen in de regio Brabant, verdeeld over 27 locaties. Daarnaast neemt het ds. Pierson College deel aan het DOVO-overleg (Directeuren Overleg Voortgezet Onderwijs). Dit is een overleg van scholen in 's-Hertogenbosch. 


Organisatie

Voor modern en effectief onderwijs is  een eigentijdse kennisorganisatie nodig. Daarom investeren we voortdurend in de professionalisering van onze medewerkers en in het delen van kennis.

We willen dat elke medewerker zich maximaal kan ontwikkelen. Daarom hebben we de Pierson Academy en bezoeken collega’s lessen van elkaar.