Wie zijn we

Schoolplan 2019-2023

Modern, leerlinggericht en goed onderwijs. Daar staat het ds. Pierson College voor. Leerlingen kunnen bij ons een vmbo-t, havo of een atheneumopleiding volgen. Met zo'n 1640 leerlingen zijn we een grote school, maar toch een school waar je gezien en gekend wordt. 

Onze school heeft een open christelijk karakter. Vanuit christelijk geïnspireerde waarden geven wij ons onderwijs vorm. We gaan met elkaar om op basis van respect, betrokkenheid en oog voor een ander. Het begin van de lessen kent een startmoment: docenten geven hier op eigen wijze vorm aan. De identiteit van onze school komt ook naar voren op momenten als Kerst en Pasen, in alle leerjaren worden dan vieringen georganiseerd.

 

Meer dan goede cijfers en een diploma

School is voor ons meer dan goede cijfers en een diploma halen. We willen onze leerlingen voorbereiden op hun plek in de samenleving.  We zien het als onze opdracht een bijdrage te leveren aan zowel de cognitieve als de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. In een sfeer waarin medewerkers en leerlingen zich, samen met hun ouders/verzorgers, verantwoordelijk voelen voor elkaar en voor hun omgeving. Zo organiseren we bijvoorbeeld acties voor goede doelen, werken we aan duurzaamheid en doen we mee aan activiteiten zoals NLDoet.


Klaar voor de toekomst

Dankzij moderne technologie wordt de wereld snel kleiner.  Jongeren van nu kunnen zich geen wereld zonder smartphones en computers voorstellen. Maar zijn ze daarmee klaar voor de uitdagingen van de 21e eeuw? Op het ds. Pierson College denken we van niet. Daarom bieden wij méér dan het traditionele onderwijs. Het is van groot belang dat we de leerlingen voorbereiden om te leven, leren en werken in een digitale en meer internationale omgeving. Dat vraagt actief kennismaken met taal, cultuur en leefgewoonten om ons heen, maar ook vaardigheden en een nieuwsgierige én positief kritische houding.  


Ontwikkelen vraagt lef

In onze visie staat de leerling zelf ‘aan het stuur’, doen we recht aan verschillen tussen leerlingen en werken we samen naar het beste resultaat. Deze ontwikkelthema’s vormen een opdracht; naar onszelf, naar onze leerlingen, naar ouders en naar onze omgeving. Leerlingen halen bij ons niet alleen de best mogelijke resultaten. Ze leren ook stevig te staan in een wereld met constante veranderingen. Ze leren effectief te communiceren en relaties op te bouwen. Ze raken vertrouwd met de digitale wereld door kennis en ervaring. In ons schoolplan leest u meer over onze visie.

 

Ruimte voor talent

'De leerling aan het stuur’  betekent voor het ds. Pierson College dat we proactieve en ondernemende leerlingen hebben die in toenemende mate zelfstandig leren en verantwoordelijk zijn voor hun eigen onderwijsleerproces en resultaten. De talenten van leerlingen worden benut. Leerlingen leren hun ambities benoemen en hebben een actieve rol in de school. Ook stellen we leerlingen in toenemende mate in staat om buiten de school leerervaringen op te doen.

Wij denken liever in kansen in plaats van risico's, leren en werken vanuit ambities. Onze resultaten zijn goed. Hoe dat kan? We bieden onderwijs zoveel mogelijk op maat, werken voortdurend aan de kwaliteit en zetten moderne middelen in.

In de lessen wordt zowel didactisch als  pedagogisch rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en hun leerstijlen. Er wordt passend onderwijs geboden, waarbinnen keuzes mogelijk zijn. Talentontwikkeling heeft op alle niveaus aandacht en is ook gericht op persoonlijk excelleren.


Fijne sfeer

Het ds. Pierson College is een zorgzame en veilige school, waar we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat leerlingen zich thuis voelen, zodat ze goed en prettig kunnen leren. Leerlingen voelen zich veilig en beschermd. We zijn een school met duidelijke regels. Er is oog en aandacht voor elkaar, niet alleen op school maar ook met betrekking tot de wereld om ons heen. We vinden een goede band  met leerlingen en ouders belangrijk. We gaan uit van het positieve en daardoor kunnen we vragen en problemen makkelijker beantwoorden en oplossen.


Gezonde school

Sinds december 2015 zijn we ook officieel een gezonde school en hebben we het vignet Sport en Bewegen behaald. In het schoolgezondheidsplan staat wat we doen op het gebied van voeding, bewegen, welbevinden en preventie. Zo werken we aan een gezonde schoolkantine en wordt er in de lessen verzorging en biologie veel aandacht besteed aan gezonde voeding. Een opdracht is bijvoorbeeld dat leerlingen een duurzame snack ontwikkelen voor in de kantine. 

 

Vensters  VO en Scholen op de kaart

Het ds. Pierson College werkt met Vensters VO. Daar  wordt getoond hoe wij als school presteren op een 20-tal belangrijke indicatoren (o.a. examenresultaten, tevredenheid leerlingen en ouders, personeelsgegevens, etc.). Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met het landelijk gemiddelde. Via Scholen op de kaart zijn VO-scholen onderling te vergelijken. Doordat bijna alle scholen in Nederland werken met Vensters VO, ontstaat er objectief vergelijkingsmateriaal. Het ds. Pierson College scoort al jaren bovengemiddeld op ouder- en leerlingtevredenheid.


ANBI

De ds. Pierson stichting voor voortgezet onderwijs is een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). Volgens belastingregels maken wij hier dan ook diverse gegevens openbaar (zie hier).


Financiële verantwoording 2021

Code Goed Onderwijsbestuur 2019 (VO-Raad)
Klokkenluidersregeling ORION
Klachtencommissie ORION
Integriteitscode