Bezwaar maken of een klacht melden

De school gaat zorgvuldig om met eventuele klachten en zal proberen de klacht in onderling overleg met de betrokkenen op een bevredigende manier op te lossen. Ieder die deel uitmaakt van de schoolgemeenschap (leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), medewerkers, stagiaires enz.) kan een klacht indienen over bijvoorbeeld de begeleiding van leerlingen, de toepassing van strafmaatregelen, de beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, machtsmisbruik of discriminerend gedrag. Het meest logisch is de klacht bij de direct betrokkene te uiten, mondeling of schriftelijk. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de klacht ook met één van de vertrouwenspersonen worden besproken of bij de schoolleiding worden ingediend. De klacht wordt met alle partijen uitvoerig besproken en er wordt gezocht naar een oplossing. Mocht het overleg niet tot tevredenheid leiden, dan kan de klager terecht bij de rector/bestuurder van de school. Deze zal de partijen horen en binnen redelijke termijn naar een oplossing streven. Daarbij wordt schriftelijk aangegeven op welke wijze de kwestie is opgelost.

Voor die gevallen waar een klager niet tevreden is over de afhandeling van zijn schriftelijke klacht via bovengenoemde procedure, kan de klacht worden voorgelegd aan een onafhankelijke klachtencommissie, waarbij de school volgens de wettelijke voorschriften is aangesloten. Naar de aard van de klacht zijn er twee mogelijkheden:

• De commissie van beroep bij examens: p / a Chr. Huygenscollege, ter attentie van de rector, Rachmaninowlaan 2, 5653 AT Eindhoven

• De ORION-klachtencommissie: Het reglement van de ORION-klachtencommissie is terug te vinden op deze plek of op de website van de ORION scholen.

Het is ook mogelijk om klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, discriminatie, ernstig psychisch of fysiek geweld te melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs van de Rijksoverheid: 0900 – 111 3 111.