In hoofdstuk 8 ‘Kosten en regelingen’ in de Piersongids, vindt u per leerjaar een overzicht van de onderwijsactiviteiten waaruit de vrijwillige ouderbijdrage is opgebouwd.

Vrijwillige ouderbijdrage

Met ingang van 1 augustus 2021 wordt nieuwe wetgeving van kracht omtrent de vrijwillige ouderbijdrage. Het ds. Pierson College wil haar leerlingen meer bieden dan het onderwijsprogramma waarvoor het Rijk de school middelen verstrekt. Wellicht hebt u als ouders juist ook vanwege deze extra opleiding en vorming voor het ds. Pierson College gekozen. Daarom vragen wij van de ouders een vrijwillige bijdrage. De Wet op het Voortgezet Onderwijs vermeldt namelijk dat scholen een vrijwillige ouderbijdrage mogen vragen voor extra activiteiten buiten het verplichte lesprogramma, zoals excursies.

Het ds. Pierson College onderstreept het belang van kansengelijkheid voor kinderen. Leerlingen van wie de ouders de ouderbijdrage niet kunnen betalen, kunnen niet worden uitgesloten van deelname aan activiteiten. Het doorbelasten van de kosten, zoals hier bedoeld, is in onze visie wel van belang om de verrijking in de kwaliteit van ons onderwijs te kunnen blijven waarmaken. Mocht u daarin vastlopen dan gaan wij graag het gesprek met u aan op zoek naar een passende oplossing.

Bankrekeningnummer ds. Pierson college IBAN: NL95 INGB 0675 3648 84