Begeleiding

Ieder kind heeft bij het leren en in zijn persoonlijke ontwikkeling zijn omgeving nodig: mensen die goede vragen kunnen stellen, die kunnen helpen te reflecteren en die een steuntje in de rug geven als het moeilijk wordt. Leerlingen kunnen altijd rekenen op ondersteuning van de mentor en vakdocenten. Soms is er wat extra ondersteuning nodig. De vorm en de mate waarin extra begeleiding nodig is, verschilt per leerling. We zullen altijd met ouders bespreken wat het beste is voor een leerling. Hieronder leest u hoe wij dat doen.


Oplossingsgericht samenwerken

Op het ds. Pierson college is het uitgangspunt dat we oplossingsgericht samenwerken. Zowel met leerlingen als met ouders. Wij zijn er voor ieder kind en gaan uit van de sterke kanten van de leerling. Die zetten we in om de beoogde doelen te bereiken.


Mentor en ondersteuningsteam

In de begeleiding staat u als ouder, samen met de mentor centraal. De mentor is degene die op school het dichtst bij uw kind staat. Vakdocenten en mentor zorgen voor de basis en extra ondersteuning in de klas. Wilt u contact opnemen met school, dan kunt u het beste de mentor bellen. Wanneer dit nodig is kan er een afspraak gemaakt worden. De mentoren stellen het zeer op prijs als zij bij bijzondere omstandigheden zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Ook als u problemen signaleert, willen zij daarover graag snel geïnformeerd worden. 

Wanneer de mentor (of u) merkt dat er meer expertise nodig is,  komt het ondersteuningsteam in beeld. In eerste instantie voor onderling overleg, wellicht voor een observatie en/of extra tips. Het ondersteuningsteam volgt het resultaat van de begeleiding en ondersteuning en zal altijd met u, als ouders, overleggen over eventuele noodzakelijke vervolgstappen. 


Groepstrainingen en schoolmaatschappelijk werk 

Soms is er op sociaal-emotioneel gebied meer begeleiding nodig dan de mentor kan bieden. Dan is het goed te weten dat er op onze school  in leerjaar 1 een faalangst-reductietraining wordt aangeboden en de concentratie-taakaanpak (CTA) en een training sociale vaardigheden.

Ook is er wekelijks een schoolmaatschappelijk werker op school. De schoolmaatschappelijk werker kan (alleen in overleg met u) ook doorverwijzen naar het basisteam jeugd en gezin om andere vormen van hulp in gang te zetten. Wanneer we expertise van buiten de school nodig denken te hebben, wordt  uw kind  met uw toestemming in het zorgadviesteam met de externe partners  GGD en School Maatschappelijk Werk besproken .


Jeugdgezondheidszorg

Jeugdarts mw. A. Kleinpenning en jeugdverpleegkundige mw. M. van Dinther zijn de contactpersonen voor onze school vanuit de GGD Jeugdgezondheidszorg. Zij onderhouden ‘korte lijntjes’ met school. Als voorbereiding op het contactmoment informeren zij bijvoorbeeld bij de mentoren naar de gezondheid en het welzijn van uw kind. Eventueel (ziekte)verzuim komt hierbij ook aan bod.

Protocol medisch handelen


Dyslexie 

Leerlingen met de diagnose dyslexie  hebben recht op faciliteiten waarmee ze op hun eigen niveau tot hun recht kunnen komen. Faciliteiten worden toegekend op basis van wat de leerling nodig heeft, binnen de wettelijke kaders en de mogelijkheden van de school.

Klik hier om het dyslexieprotocol te lezen.