Wat bieden we

Persoonlijke én maatschappelijke vorming

Op school gaat het om vergroten van je kennis en studievaardigheden. Maar ook om het versterken van flexibiliteit, reflectie, communicatie en samenwerken. We besteden op het ds. Pierson College veel aandacht aan persoonlijke en maatschappelijke vorming. Bij maatschappelijke vorming leer je eigen keuzes te maken op basis van doordachte normen en waarden. We hechten veel waarde aan een veilig klimaat en een goede sfeer, omdat alleen onder die omstandigheden goed onderwijs tot zijn recht kan komen.


Omdat iedereen een talent heeft

Op het ds Pierson College is er ook ruimte voor individuele talenten. Die kunnen op verschillende vlakken liggen. Soms zijn talenten van de leerlingen duidelijk aanwezig en soms zijn ze verborgen. Het is aan ons om hen die te laten ontdekken. Zo wordt het beste in iedere leerling naar boven gehaald. 


Vijf Piersonweken

Het schooljaar is ingedeeld in semesters.  In het schooljaar zijn vijf Piersonweken opgenomen, waarin projecten en buitenschoolse leeractiviteiten (en in sommige gevallen) toetsen plaatsvinden. 


Twee roosterperiodes:

Semester 1: begin schooljaar 2022 t/m 17 januari 2023(16 weken)

Semester 2: 30 januari t/m einde schooljaar 2023 (16 weken)


Vijf Piersonweken in 2022-2023

  1. Week 42: 17-10 t/m 21-10
  2. Week 50: 12-12 t/m 16-12 
  3. Week 7: 13-2 t/m 17-2
  4. Week 16: 17-4 t/m 21-4 
  5. Week 26: 28-6 t/m 5-7

Extra tentamenweek voor T4, H5, A6

Week 12: 20 t/m 24 maart 2023


Werken met Chromebooks

De leerlingen werken, naast boeken, zowel in de les als thuis met een Chromebook. Zo bieden we ook digitaal uitdagend, gedifferentieerd en interactief onderwijs.


Tweejarige brugperiode

We hebben een tweejarige brugperiode zodat leerlingen voldoende tijd hebben om te bepalen welke richting de juiste is. Je start in een ‘dakpanklas’ vmbo-t/havo of havo/atheneum. Dakpanklassen bieden leerlingen de gelegenheid om hun eigen niveau en mogelijkheden te verkennen. Na twee jaar bepalen we in welke stroom de leerling verder gaat. Voor leerlingen met een duidelijk vwo-profiel kennen we de atheneum-extra klas.


Atheneum-extra

Leerlingen die naar het atheneum gaan, kunnen extra uitdaging gebruiken. Het atheneum is er voor leerlingen die  nieuwsgierig zijn en meer willen en kunnen. We noemen dat atheneum-extra. We bieden  extra  uitdaging om leerlingen breed te vormen en goed voor te bereiden op latere studies.   


Informatica en filosofie

Atheneum-extra betekent dat er minder wordt uitgelegd dan in andere brugklassen en er meer wordt gewerkt met ‘zelfontdekkend leren’. Er is voor Nederlands en wiskunde minder les dan in een havo/atheneum-klas. Bij deze vakken ga je sneller door de stof, zodat er ruimte is voor de extra vakken informatica en filosofie.


Cambridge Engels

Vanaf 2 atheneum spreken we bij het vak Engels meteen vanaf het begin alleen Engels. Ook gebruiken  we Engelstalige studieboeken, zodat leerlingen op hoog niveau Engels leren. Er is de mogelijkheid om toelating te doen voor het Cambridge Exam programma (C1 Advanced). Cambridge Engels is een goede voorbereiding op (universitaire) vervolgstudies en op internationale beroepen.


Goethe Duits

Dit is het Europees certificaat Duits. In samenwerking met het ‘Goethe-Institut’ in Nederland bieden we de mogelijkheid om aan onze school een Europees geldend certificaat A2, B1, B2 of C1 voor de Duitse taal te behalen lees verder>.


Delf Frans

Het Diplôme d'études en langue française (DELF) is internationaal erkend diploma voor de vaardigheid in het Frans. Het examen staat onder auspiciën van de Franse overheid, het diploma wordt door de Franse overheid uitgereikt.

 

Informatie over de verschillende leerjaren

Leerjaar 3 en 4 vmbo-t

Afhankelijk van de keuze na de tweejarige brugperiode vervolgen leerlingen hun opleiding in vmbo/t 3, in havo 3 of in atheneum 3.
In vmbo/t 3 is er veel aandacht voor sociale en maatschappelijke vorming, onder meer door een meerdaags kamp en deelname aan vrijwilligerswerk via NL-Doet. Verder bereiden de leerlingen zich ook al gedeeltelijk voor op het eindexamen in vmbo/t 4 en de keuze voor een vervolgopleiding op mbo- of havoniveau. De mentor en vakdocenten zijn dichtbij, en begeleiden iedere leerling in stappen naar een steeds zelfstandiger en individuele studie-aanpak. 


Leerjaar 3 havo óf atheneum

Het derde leerjaar van havo of atheneum is een schakeljaar tussen onder- en bovenbouw. Tijdens dit schooljaar besteden we veel aandacht aan het keuzeproces. Zowel in groepsverband als individueel onderzoeken leerlingen over welke kwaliteiten, interesses en vaardigheden ze beschikken. Binnen en buiten de les oriënteren leerlingen zich op vervolgopleidingen en beroepsvelden.
Samen met hun ouders kiezen de leerlingen een profiel en een vakkenpakket voor de bovenbouw dat optimaal aansluit bij hun mogelijkheden. In de voorbereiding op de bovenbouw zijn er pre-profiellessen waarin leerlingen kennismaken met de vaardigheden en leerstof van de bovenbouw.

Voor de leerlingen van havo 3 en atheneum 3 zijn er informatiebrochures.

Informatiebrochure havo 3

Informatiebrochure atheneum 3


Bovenbouw

Leerjaar 4 en 5 havo en 4, 5 en 6 atheneum 

Op het ds Pierson College helpen we leerlingen te ontdekken waar ze goed in zijn en ook hoe ze nog beter kunnen worden. We hebben een leerlijn die ondersteunt in het werken naar zelfstandigheid en  verantwoordelijk te zijn voor het eigen leerproces. Leerlingen kiezen in de bovenbouw een deel van hun eigen lesrooster en volgen onderwijs op maat in Keuze Werk Tijd (KWT).
Verder verbreden en verdiepen ze hun vaardigheden en talenten. Bijvoorbeeld via keuzemodules, waarin leerlingen ook actief zijn op terreinen buiten de gewone lesprogramma’s.  We bieden de ruimte om, zowel binnen als buiten de school, verschillende ervaringen op te doen. Denk bijvoorbeeld aan Olympiades, debatteren, internationalisering, stages of activiteiten in het kader van orientatie op een toekomstige loopbaan (LOB).
We ondersteunen leerlingen bij een goed beargumenteerde keuze voor hun vervolgopleiding. Leerlingen verlaten de school met een gevuld portfolio:  een digitale footprint van hun schooltijd, waarmee ze goed voorbereid hun toekomst tegemoet gaan.


Informatie havo 4 

In havo 4 besteden we ook op een andere manier aandacht aan de begeleiding van leerlingen. De ervaring heeft geleerd dat veel leerlingen in havo 4 moeten wennen aan de bovenbouw, waarin van hen geleidelijk een zelfstandiger studiehouding verlangd wordt. Een grotere eigen verantwoordelijkheid dragen hoort thuis in de bovenbouw en sluit aan bij de behoefte van veel leerlingen. In de praktijk valt het echter niet altijd mee en moet er gelegenheid zijn om ervaring op te doen, je bewust te worden van sterke en zwakke punten in je eigen ‘studiestijl’ en eventueel te repareren wat fout gaat.

Een centrale rol in de begeleiding is weggelegd voor de mentoren van havo 4. Vanwege de gebleken begeleidingsbehoefte kiezen we bewust voor relatief kleine mentorgroepen. Zo is meer begeleiding ‘op maat’ mogelijk. 

Behalve in mentorgroepsverband, treffen onze leerlingen elkaar ook in klassen- en clustergroepen. Deze wisseling van groepssamenstellingen heeft te maken met de vakkenopbouw in de bovenbouw: leerlingen hebben verschillende profielvakken en keuzevakken gekozen, waardoor de lesgroepen ook verschillend moeten worden samengesteld. De mentoren hebben regelmatig gezamenlijk overleg over individuele leerlingen. Heeft u vragen over het mentoraat? Neemt u dan contact op met de mentor.

Binnen het mentoraat van havo 4/5 streven we naar een doorlopend mentoraat. Wanneer het logistiek mogelijk is, neemt de leerling deze mentor mee naar het eindexamen.